Tapaturman sattuessa, ohje lasten vanhemmille

PERUSKOULUSSA, ESIOPETUKSESSA, LUKIOSSA JA PÄIVÄHOIDOSSA
OLEVIEN LASTEN TAPATURMAVAKUUTUS JA SEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ

https://www.siikajoki.fi/sites/siikajoki.fi/files/Koulu-%20ja%20p%C3%A4iv%C3%A4kotitapaturmien%20vakuutusohje%20vanhemmille.pdf

SIIKAJOEN KUNTA                                               OHJE LASTEN VANHEMMILLE
VIRASTOTIE 5 A, 92400 RUUKKI
040-315 6299
kunnanvirasto(at)siikajoki.fi
www.siikajoki.fi


PERUSKOULUSSA, ESIOPETUKSESSA, LUKIOSSA JA PÄIVÄHOIDOSSA
OLEVIEN LASTEN TAPATURMAVAKUUTUS JA SEN KORVAUSKÄYTÄNTÖ

Vakuutuksen ottaja: Siikajoen kunta  Vakuutusnumero: SP0002211654


Mikä on tapaturma?
Tapaturma on äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,
joka sattuu vakuutetun tahtomatta, myös mm. vakuutetun tahtomatta tapahtunut
hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen ja erehdyksessä nautitun
aineen aiheuttama myrkytys.


Mitä vakuutuksesta korvataan?
- Vakuutussopimuksen mukaiset, vakuutusehdoissa mainitut hoidosta syntyneet kulut
siltä osin, kuin niistä ei ole tai olisi ollut oikeutta korvaukseen jonkin lain perusteella
- Perusopetuslain mukaisessa toiminnassa vakuutusehtojen mukaisesti
- Tapaturmavamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset
- Korvataan vain julkisen sektorin taksan mukaiset kulut (jos vanhemmat vievät lapsen
yksityiselle hoitoon, niin he maksavat)
- Vakuutuksesta korvattavan tapaturman aiheuttamat välttämättömät ja ylimääräiset
koulumatkakulut
- Lääkärin määräämät reseptilääkkeet
- Tapaturmassa vaurioituneiden hampaiden hoitokustannukset (Huom! Purtaessa
hampaalle aiheutuneita vahinkoja ei korvata tästä vakuutuksesta)
- Hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut
(ambulanssi, taksi). Yksityisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytöstä syntyneitä kuluja
korvataan enintään 0,35 €/km.
- Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet
- Lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden
silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos
korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakulut
- Hoidollisesti välttämättömän lääkinnällisen välineen ensimmäisestä hankkimisesta
aiheutuvat kustannukset
- Tapaturmavamman leikkaus tai kipsaushoidon jälkeisestä välttämättömästä, lääkärin
määräämästä fysikaalisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi
yhteensä 10 kerran hoitojakso . Hoito tulee antaa 6 kk:n kuluessa leikkaus tai
kipsaushoidosta.
-  Vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymä, tästä vakuutuksesta korvatun tapaturman, plastiikkakirurginen hoito tai leikkaus
- Sairaalan hoitopäivämaksut
       
Mitä vakuutuksesta ei korvata?
-  Vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamia vahinkotapahtumia  (esim. epileptikko kaatuu epilepsiakohtauksen vuoksi ja loukkaa polvensa tai henkilöllä on rakenteellinen polven sijoiltaanmenotaipumus, josta aiheutuu kaatuminen tai jokin vamma)
- Kivennäisaine--, vitamiini, ravinto-- tai  rohdosvalmisteita
- Puhe--, psyko,  ravitsemus-- tai toimintaterapiaa, psykologista tai neuropsykologista terapiaa taikka muuta edellä mainittuihin verrattavaa terapiaa, tutkimusta tai hoitoa
- Kuntoutusta
- Fysikaalista tai siihen rinnastettavaa muuta hoitoa, lukuun ottamatta Mitä vakuutuksesta korvataan  --kohdassa mainittuja tapauksia
- Kosmeettista hoitoa tai leikkausta
- Purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuvaa vahinkoa, vaikka vahinkoon on  vaikuttanut ulkopuolinen tekijä
- Pysyviä lääkinnällisiä apuvälineitä
- Yöpymiskustannuksia, huoltajan, omaisen tai hoitajan työansiomenetystä, päivähoitoa, kotihoito-- tai kodinhoitokustannuksia tai niihin verrattavia muita välillisiä kustannuksiatai
- Puhelinkuluja tai pysäköintikustannuksia 
- Hyönteisen tai punkin puremasta tai pistosta aiheutuneita hoitokuluja
- Vammasta aiheutuneita psyykkisiä seurauksia
- Alkoholin tai muun huumaavan aineen käytön aiheuttamia tapaturmia, myrkytyksiä tai muita seurauksia 

Jos tapaturmavamman tai tapaturmavamman paranemisen pitkittymiseen on olennaisesti myötä tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika, maksetaan korvausta vain siltä osin kuin sen on katsottava aiheutuneen vakuutuksesta korvattavasta tapaturmasta.

Missä toiminnoissa vakuutus on voimassa?

Vakuutus on voimassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden järjestäjänä:
- Esi-- ja peruskoulun, lukion, ammattikoulun, kansalaisopiston tai muun vastaavan kunnan oppilaitoksen opetus-- tai työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket
- Aamu-- ja iltapäivähoidossa
- Päivähoidossa
- Nuorisotoiminnassa
- Kerhotoiminnassa
- Leireillä ja retkillä

Vakuutus on voimassa edellä mainituissa toiminnoissa:
- Vaikka ne olisi toteutettu ostopalveluna
- Vakuutus kattaa myös ulkopaikkakuntalaiset (kunnan järjestämä toiminta)
- Myös niihin liittyvien välittömien matkojen aikana  (= matka suorinta tietä em. toimintaan ja takaisin)
-  kaikkialla maailmassa kyseisen toiminnan kestoaikana. Vakuutus on voimassa ilman yläikärajaa

Vahingoista ilmoittaminen ja korvauksenhaku
1. Kunta tekee vakuutukseen liittyvän vahinkoilmoituksen IF Yrityskansion kautta.  
2. Kunta hakee korvausta maksetuista kuluista IF Yrityskansion kautta. 
Siikajoen kunta maksaa ensin tapaturmasta syntyneet hoitokulut. 

Ensisijaisesti lapsen huoltaja vie lapsensa lääkärin hoitoon ja kertoo siellä, että kyseessä on tapaturma ja pyytää lähettämään laskun Siikajoen kunnalle ja laskuun viitteeksi koulun nimi/päiväkodin nimi!

3. Vanhemmat hakevat korvausta heille aiheutuneista kuluista (esim. matkakulut)  suoraan IF Vakuutuksesta (kunta ei maksa vanhempien matkakuluja).
https://www.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita--vahingosta/henkilovahinko/internet-korvaushakemus
Koulusihteereitä voi myös pyytää välittämään vanhempien matkalasku vakuutusyhtiöön.